HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHỆ TRONG NGÀY HỘI TOÁN HỌC QUY MÔ NHẤT NĂM 2019