Đăng ký trại hè 2020 đang diễn ra tại TEKY trên toàn quốc