Robot tái chế có khả năng cảm nhận tính chất vật liệu trước khi phân loại rác