MIT đã phát triển thuật toán tạo được chân dung khuôn mặt khi nghe giọng nói