Học viết code trước khi biết nói chuyện với mọi người tại Ấn Độ