Công dân robot Sophia nói gì về Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam