Adidas sử dụng robot đan một chiếc áo len trong 4 tiếng, giá 200 USD