Trải nghiệm lập trình “COLOUR UP YOUR LIFE” 2019 cùng TEKY và Học Viện Anh Quốc.