Collections

Các khoá cấp 1

Các khoá cấp 1

Học sinh cấp 1 nay đã có thể tham gia các khoá học online về lập trình và thiết kế...
Các khoá cấp 2

Các khoá cấp 2

Học sinh cấp 2 nay đã có thể tham gia các khoá học online về lập trình Game, lập trình...
Các khoá Lập trình

Các khoá Lập trình

Học sinh có thể tham gia các khoá học lập trình online về lập trình Game, lập trình App, lập...
Các khoá Multimedia

Các khoá Multimedia

Học sinh có thể tham gia các khoá học thiết kế đồ hoạ 3D, làm phim, truyền thông đa phương...
Lập trình Game

Lập trình Game

Học sinh có thể tham gia các khoá học lập trình Game online với Scratch, Tynker Minecraft, Makecode, Python, lập...
Lập trình Ứng dụng

Lập trình Ứng dụng

Học sinh có thể tham gia các khoá học lập trình App online phù hợp với độ tuổi từ 11...
Lập trình Scratch

Lập trình Scratch

Học sinh có thể tham gia các khoá học lập trình Scratch online phù hợp với độ tuổi từ 7...