Dạy lập trình ở Việt Nam hiện nay, như thế nào mới là tối ưu?