John Vũ: Nên định hướng cho các em nhỏ học về STEM