Trong 13 năm tới, robot, tự động hóa sẽ "đánh cắp" 800 triệu việc làm của con người