Barack Obama là tổng thống đầu tiên tự tay lập trình cơ bản