Mùa hè công nghệ đáng nhớ với kế hoạch xây dựng thành phố tự động hóa City Bot